ናብ ቀንዲ ትሕዝቶ ንጠር
Logo ናይ ኣውራጃ ዙሪክ መፍረ ዘይትን ጋዝን ቢራን

ናይ በጻሒ ምልክታ

ብቛንቛኹም ብዘይ ክፍሊት ምኽሪ ክንህበኩም ኣዝዩ ደስ ዝብለና ነገር እዩ

ርክብ ፍጠር
ምስል ኣደ በሰላም ልጁን በኣርማ፡ ኣባን ዝሓለፈ በሰላም ኣደንን ልጁን ይብርኽ።

ድቃስ

ህጻናት መዓልታዊ ብብዙሓት ሓደሽትን ዘደንቑን ነገራት እዮም ዝምኮሩ። በዚ ምኽንያት እዮም ሓደ-ሓደ ግዜ ክድቅሱን ድቃሶም ንኽቕጽሉን ዝኸብዶም። ኣብታ ቀዳመይቲ ዓመት ናይ ውላድኪ፡ጥዕና ዘለዎ ድቃስ ክህልዎ ከተረጋግጺ ንመኽረኪ።

ድቃስ ካብ 0 ክሳዕ 6 ኣዋርሕ ኣብ ዘሎ ግዜ

ድሕሪ ወሊድ ኣብ ዘለዋ ሒደት ሰሙናት፡ውላድኪ ኣብ ቀወምቲ ዝኾኑ ሰዓታት ኣይድቅስን እዩ። ኩሉ ግዜ ንጸወታ፡ብእግሪ ንምጉዓዝን ንምድቃስን ሓደ ዝኾነ ግዜ ምረጺ። ከም ወላዲት ቀዋሚ ዝኾነ ሰዓታት ከተተባብዒ ትኽእሊ ኢኺ። ቆልዓ ኣብ ከክንደይ ሰዓትን ንኽንደይ ግዜን ይድቅስ ይፈላለ እዩ። ኣብተን ቀዳሞት ኣዋርሕ፡ውላድኪ ኣብ መዓልቲ ሓጸርቲ ናይ ድቃስ እዋናት ብቐዋምነት ክህልዎኦ ኣገዳሲ እዩ። ናይ ቀትሪ ድቃስ ኣብተን ቀዳሞት ሒደት ሰሙናት እየን እናወሓዳ ዝመጻ። እቲ ናይ ድቃስ እዋናት ኣብ ግዜ ለይቲ እናነውሐ ይኸይድ። ድብዝዝ ዝበለ ብርሃን ወይ ድማ ልስሉስ ሙዚቃ ውላድኪ ንኽድቅስ ክሕግዞ ይኽእል ይኸውን እዩ።

ድቃስ ካብ 1 ክሳዕ 6 ዓመታት ኣብ ዘሎ ግዜ

ልሙድ ናይ መዓልታዊ ህይወት (ምብላዕ፡ንጥፈታት፡ዕረፍትን ድቃስን) ኣብተን ቀዳሞት ዓመታት ክህሉ ንውላድኪ ኣገዳሲ እዩ። ውላድኪ እናዓበየ ምስ ከደ፡ዝድቅሰለን ሰዓታት እናወሓዳ እየን ዝኸዳ። ኣብ ካልአይቲ ዓመት ዕድሚኦም፡ኣብ መዓልቲ ሓንሳብ ጥራይ እዮም ዝድቅሱ። ዕድሚኡ ካብ ክልተ ክሳዕ ሰለስተ ምስ ዝኸውን ውላድኪ ኣብ እዋን ቀትሪ ክድቅስ ኣየድልዮን እዩ። ቅድሚ ግዜ ድቃስ ዕረፍቲ ምውሳድ ንውላድኪ ንኽድቅስ ክሕግዞ እዩ። ዘበራብሩ ጸወታታት፡ቴሌቪዥን ወይ ዲጂታላዊ ጸወታታት ኣወግዲ። ቀጻሊ መስርሓትን ልምድታትን (ስንኻ ምሕጻብ፡ዓው ኢልካ ምንባብ፡ብዛዕባባ እታ ዝወዓለት መዓልቲ ምዝራብ) ብቐሊሉ ንኽድቅሰልኪ እውን ኣገዳሲ እዩ።

ለይቲ ዝትስኡ ካብ 0 ክሳዕ 6 ዝዕድሚኦም እዮም

ኩሎም ህጻናት ኣብ ግዜ ለይቲ ይትስኡ እዮም። ገሊኦም ተመሊሶም ይድቅሱ፡ካልኦት ይበኽዩ ከምኡ’ውን ክሕቆፉ ይደልዩ። ዋላ ዕብይ ዝበሉ ህጻናት ኣብ ገለ እዋናት ኣብ እዋን ለይቲ ይትስኡ ከምኡ’ውን ይበኽዩ፡ይሓልሙ ወይ ደቂሶም ከለዉ ይዛረቡ። እዚ ዘጨንቕ ወይ ዘሰክፍ ነገር ኣይኮነን። ይኹን ደኣ እምበር ክትቆጻጸሮ ኣገዳሲ እዩ፡ከምኡ’ውን ኣገዳሲ እንተድኣ ኮይኑ ሓገዝ ክትረኽቢ ኣለኪ።

ብዛዕባ ምድቃስ ዝኾነ ሕቶ ኣለኪ’ዶ? ምኽሪ ብቛንቛኺ ክንህበኪ ኣዝዩ ደስ ዝብለና ነገር እዩ!

ውሑድ ደቂስና ብዙሕ ንካታዕ ኔርና። ብደገፍ ኣማኸርቲ ወለዲ ሕጂ ከም ስድራቤት ንጸቕጢ ብዝበለጸ ክንገጥሞ ንኽእል ኢና።

Dianaን Pedro R. ምስ ህጻኖም፡ 10 ኣዋርሕ
ምስል ፖርትራይት ናይ ዲያናን ፔትሮ ር፡ ወዲምን ወይዘቢትን ዝሓለፈ ገለፃ

ካልኦት ናይ ምኽሪ ኣርእስታት