ናብ ቀንዲ ትሕዝቶ ንጠር
Logo ናይ ኣውራጃ ዙሪክ መፍረ ዘይትን ጋዝን ቢራን

ናይ በጻሒ ምልክታ

ብቛንቛኹም ብዘይ ክፍሊት ምኽሪ ክንህበኩም ኣዝዩ ደስ ዝብለና ነገር እዩ

ርክብ ፍጠር
ምስል ሁለት ኣውዲትኛታት፡ ዝበለጸ ወንድምን ዝበለጸ ኣውዲትኛን፡ ኣብ ስኮተር ይጣጣሉ። ኣብ ስኮተር ይጣጣሉ።

ትምህርቲ

ናይ ትምህርቲ ጉዳያት ዝተፈላለዩን ኣካል ናይ መዓልታዊ ሂወትን እዮም - ቅንእን ዘይምስማዕን፡ምክታዕን ደረትካ ምሕንጻጽን ካልኦት ከምኡ ዝኣመሰሉን። ናይ ውላድኪ ባህሪ ብዝበለጸ ንኽትርድእዮ፡ከምኡ’ውን ዝጥዕም መፍትሒ ክትረኽቢ’ውን ክንሕግዘኪ ኢና።

ቅንኢ ናይ ቆልዓ

እቲ ዕብይ ዝበለ ቆልዓ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓድሽ ዝተወልደ ቆልዓ ቅንኢ ከርእይ ይኽእል እዩ። እዚ ከኣ ምሉእ ብምሉእ ባህርያዊ ነገር እዩ። ሃንደበት በይኑ ምዃን ገዲፉ፡ካብቲ ንስኺ ነቲ ሓድሽ ቆልዓ እትህብዮ ኣድህቦ ክካፈል ይደሊ። ንስኺ ከም ወላዲት፡ናይቲ ዝዓበየ ውላድኪ ዘይምርግጋእ ተገዲስኪ ክትርእይዮ ከምኡ’ውን ቅድሚ እቲ ቆልዓ ምውላዱ ከተዳልውዮ ኣገዳሲ ምዃኑ ክትፈልጢ ኣለኺ። ንኣብነት፡ምስ ዝበኪ ባምቡላ ብምሃብ ከምኡ’ውን ክትእበዲ ትደልዪ ብምዃን ተጻወቲ። ምስቲ ዝዓበየ ቆልዓ በይንኺ ኴንኪ ንጥፈታት ምምዳብ ቀጽሊ። ብኸምዚ መንገዲ ነቲ ቅንኢ ብዝበለጸ ክገጥሞዎ ክትድግፍዮ ትኽእሊ ኢኺ።

ናይ ነቐጽቀጽ ግዜ

ካብ መበል 18 ክሳዕ 24 ኣዋርሕ ዘሎ ግዜ፡ህጻናት ብገዛእ ርእሶም ክምርሑ ይጅምሩ፡ብተደጋጋሚ ነቲ ናቶም ድሩትነታት ክሓልፍዎ ይፍትኑ። እዞም ድሩትነታት ናትኪ ወይ ናይ ወለዲ ሕግታትን ምኽልካላት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ናይ ውላድኪ ዓቕሊ ምጽባባት ብመልክዕ ንቕጽና እዩ ዝግለጽ። ናይ ህጻናት ቁጥዐ ክትክልክልዮ ኣይትኽእሊን ኢኺ። እንተኾነ ግን ንንቕጽንኡን ብዝያዳ ክትርድእዮን ከተወሃህድን ትኽእሊ ኢኺ። በዚ ክንሕግዘኪ ንኽእል ኢና።

ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዘሎ ምኩርራይ

ህጻናት ኣብ ስድራቤት ዘለዎም ቦታን ኣገዳስነትን ከውሕሱ ይደልዩ እዮም። ምውድዳርን ምክታዕን ኣብ መንጎ ኣሕዋት ንቡር ነገር እዩ። ንዓኺ ከም ወላዲት ኣብ መንጎ ኣሕዋት ንዘጋጥም ምክታዓት፡ቅንእን ክልእ ኣሉታዊ ስምዒታት ንኽትምልስሎም እትኽእሊ ሓንቲ ዝዓቐና ንኹሉ እትፈትሕ መፍትሒ የለን። ኣብ ክንዲ ብቐጥታ ናብ ጣልቃ ምእታው እትኣትዊ፡ዝበዝሕ ግዜ ህድእ ክትብሊን ክትዕዘብን ሓጋዚ እዩ።

ብዛዕባ ትምህርቲ ዝኾነ ሕቶ ኣለኪ’ዶ? ብቋንቋኺ ምኽሪ ክንህበኪ ኣዝዩ ደስ ዝብለና ነገር እዩ!

ኩሉ ግዜ ቋንቋ ጀርመርን ምስ ከበደኒ እዩ፡ከምኡ’ውን ሰባት ክርድኡኒ ይኸብደኒ ኔሩ። እቲ ምኽሪ ምስ ናይ መዓልታዊ ህይወተይ ንኸወሃህድ ሓጊዙኒ።

Arjeta T. ምስ ሓደ ቆልዓ ወዲ 1 ዓመት፡ ካልኣይ ቆልዓ ወዲ 4 ዓመት
ምስል ፖርትራይት ናይ ዝሓለፈት ኣርጀታ ቲ። ትንሳዕ።

ካልኦት ናይ ምኽሪ ኣርእስታት