ናብ ቀንዲ ትሕዝቶ ንጠር
Logo ናይ ኣውራጃ ዙሪክ መፍረ ዘይትን ጋዝን ቢራን

ናይ በጻሒ ምልክታ

ብቛንቛኹም ብዘይ ክፍሊት ምኽሪ ክንህበኩም ኣዝዩ ደስ ዝብለና ነገር እዩ

ርክብ ፍጠር

ሓለዋ ዳታ

እምነትኪ - ከምኡ’ውን ናይ ዳታ ውሕስነት ንዓና ኣገዳሲ እዩ ። ንሕጋዊ ቀረባት ኣዋጅ ፈደራል ምዕቃብ ዳታ (DSG)፡ትእዛዝ ኣብ ኣዋጅ ፈደራል ምዕቃብ ዳታ (VDSG)፡ኣዋጅ ቴሌኮሚዩኒኬሽን (TCA); ከምኡ’ውን ካልኦት ቀረባት ምዕቃብ ዳታታት፡ከም ሓፈሻዊ መምርሒ ምዕቃብ ዳታ ኤውሮጳዊ ሕብረት (ኣብዚ ጉዳይ GDPR ተባሂሉ ዘሎ) ንዕዘብ ኢና።

መምርሒ ሕጊ

ናይ ዳታ ምዕቃብ ኣዋጅ ነቲ ዓይነት፡ዕላማን ሸፈነን ናይ ምሕደራ ውልቃዊ ዳታ ምስ መርበብ ሓበሬታናን እንህቦ ኣገልግሎታትን ርክብ ዘለዎ ዝገልጽ እዩ። እዚ ኣዋጅ ናይ ዳታ ምዕቃብ ብዘየገድስ ኣብ ዶመይናት ወይ እትጠመሎም ንብረታት (ንኣብነት ስማርትፎን ወይ ዴስክቶፕ ኮምፒዩተር) ዝሰርሕ እዩ።

ውልቃዊ ሓበሬታ ንኣብነት ዓቐንን ኣጠቓቕማን ዳታ ንግምገማ ናይ ዝተራእየት ንኡስ-ገጽ ወይ ድማ ተደላይነት ኣብ ዝተወሰኑ ቀረባት ዘጠቓለለ እዩ። ንጹርነት ናይ ኣብ መራኸቢ ፎርም ዘሎ ትሕዝቶ ሓበሬታ ትሕዝቶ እውን ንግምግም ኢና።

ናይ ድሕነት ስጉምታት

ውሕስነት ዳታ ዝለዓለ ቀዳምነት ዝወሃቦ ነገር እዩ። ብኸምዚ መንገዲ፡ውዳበኣዊ፡ውዕላውን ቴክኒካዊ ናይ ውሕስነት ስጉምታት ይወስድ። እዚ ድማ ዳታ ብዝተኻእለ መጠን ካብ ክሳራ፡ዘይፍቑድ ምምዝማዝ ዳታን ከምዝሕሎ የረጋግጽ።

ብፍላይ ድማ እዞም ዝስዕቡ ናይ ውሕስነት ስጉምታት ይውሰዱ እዮም፡

 • እቲ መላእ መስርሕ ምስግጋር ናይ ዳታ ኣብ መንጎ መፈተሺ መርበብ ሓበሬታን መኸዘኒ መርበብ ሓበሬታ (Web Server) ብስቱር ዝተሰወረ እዩ (SSL)።
 • እቲ መርበብ ሓበሬታ ብቀጻልነት ዝሕደስ ኮይኑ ዝተሓደሱ ናይ ውሕስነት መገልገሊታት ድማ ይጽዓነሉ እዩ።

ዳታ ንምምስራሕ ተባሂሉ ናብ ሳልሳይኣካላት ይኸይድ ድዩ?

ዳታ ኣብ ትሕቲ ሕጋዊ ቅጺ ረቛሒታት (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) ከምኡ’ውን ብንጹር ፍቓድን ጥራይ እዩ ናብ ሳልሳይ ኣካል ከምሓላለፍ ዝኽእል።

ንዝተወሰኑ ምኽንያታት ምስ ፍሉያት ክኢላታት ትካላት ንሰርሕ ኢና ( ንኣብነት፡ንናይ ኢመይል ምልክታት ኣብ ምስዳድ ወይ ድማ ካብ ዘይምዕሩያት ኢመይላት (spam) ን ምክልኻል። ነዚ ዕላማ፡ውልቃዊ ዳታ ነዚ ኣገልግሎታት ክገብር ምእንቲ ክኽእል እዩ ናባና ዝስደድ። ንሓለዋ ውልቃዊ ዳታ ብመሰረት ተቐባልነት ዘለዎ ረቛሒታት ቀረባት ንምውሓስ፡ኣብዚ ልክዕ ዝኾነ ሕጋዊ ቅድመ-መጠንቀቕታታትን ቅኑዕ ቴክኒካውን ውዳብኣውን ስጉምታት ኢና እንወስድ።

ንናይ ውዕላዊ ኣገልግሎታት ኣየናይ ዳታ እዩ ዝኽዘን?

ክትውከሱና ከለኹም (ብመንገዲ መራኸቢ ፎርም ወይ ኢመይል)፡እቲ ውልቃዊ ዳታ ነቲ መራኸቢ ጠለብን ንምስራሕን ነቲ ተደለዩ ዘሎ ኣገልግሎት/ትኣዛዝ ንምምስራሕን ኣብ ጥቕሚክውዕል እዩ።

ኣየናይ ዳታ እዩ ኣብ ፎርምታት ዝምላእ?

ውልቃዊ ዳታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዘሎ ፎርም/ቅጥዒ ኣትዩ ምስ ተሰደደ፡እቲ ዝተዋህበ ዳታ፡ኣይፒ ኣድረስ (IP Address) ከምኡ’ውን ሓበሬታ ብዛዕባ መድለዪ መርበብ ሓበሬታ ኣብ መኽዘን ዳታ ናይታ መርበብ ሓበሬታ ይኽዘን እዩ።

ሓለዋ ኣንጻር መደናገሪ ኢመይል (Spam)
ንውሕስነት ከምኡ’ውን ነታ መርበብ ሓበሬታ ካብ ናይ መደናገሪ ኢመይል ምትእትታዋት ንምክልኻል፡እቲ ዝተዋህበና ዳታ ናብ «CleanTalk Cloud Service» ብCleanTalk Inc ዝመሓደር ኣገልግሎታት፡711 S Carson Street Suite 4, Carson City, NV, 89 701, USA, https://cleantalk.org/ ክስደድ እዩ። CleanTalk ነቲ ዳታ ቅድሚ ምሉእ ብምሉእ ምድምሳሱ ን7 መዓልታት ይኽዝኖ። CleanTalk ንኹሎም መርበብ ሓበሬታት ናይ CleanTalk ኣገልግሎታት ዝጥቀሙ ካብ መደናገሪ ኢመይላት ምእንቲ ክሕልዎም ኢሉ IP Address ከምኡ’ውን ናይ ኢመይል ኣድራሻ ክጥቀም ይኽእል እዩ። ዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ሓለዋ ዳታ ኣብ CleanTalk https://cleantalk.org/publicoffer#privacy. ክርከብ ይከኣል።

ኣየኖት ክትጥቀመሎም ትኽእል ቴክኒካውያን ሓበሬታን መቆጻጸሪ ፋይላትን እዮም ዝተሓዙ/ዝምልኡ?

ብመሰረት እቲ ዘለና ሕጋዊ ድሌታት፡ንነፍሲወከፍ ናብቲ ምንጪ ናይቲ መርበብ ሓበሬታ ዝጥቀም ኩሉ ዳታ ንእክቦ ኢና። ምጥቃም ዳታ ዘጠቓልሎ፡

 • ስም ናይቲ ዝተዘከረ ዶመይን
 • ዕለትን ግዜ ናይ ምዝካር
 • ከም ናይ ዓይነት፡ዝወጸሉ ቅዳሕ፡እተደልየ ተግባር፡ረቛሒታት ኮድ ወይ ሓበሬታ ብዛዕባ ዝተሰደደ ዳታ (ዓቐን ናይ ሕቶ ወይ ናይ መልሲ) ዛመሰለ ናይ ፕሮቶኮል ሓበሬታ
 • ናይ ጌጋ መልእኽቲ
 • ናይ መድለዪ ሶፍትዌር ቋንቋን ዝወጸሉ ዕለትን
 • ሓበሬታ ብዛዕባ ኦፐሬሽን ሲስተም
 • መወከሲ URL (እታ ኣቐዲማ ተበጺሓ ዝነበረት ገጽ)
 • ኣይፒ-ኣድረስ(IP-Address)
 • እቲ ዝሓትት ዘሎ ወሃቢ

ናይ መአከቢ ሓበሬታ ዝርዝር ንቴክኒካዊ ምኽንያታት መርበብ ሓበሬታና ድልውቲ ንምግባር ይጠቅም እዩ። እቲ ቀንዲ ወሃቢ ነዚ ሓበሬታ ካብ ፍቓድ ዘብሎም ክጥቀሙሉ ግን ዝደልዩ ኣካላት ቴክኒካውን ውዳበኣውን ስጉምታት ብምውሳድ ይከላኸል ከምኡ’ውን ናብ ሳልሳይ ኣካል እየሕልፎን እዩ። ክሳዕ ሕጂ ውልቃዊ ዳታ ዝምስራሓሉ ምኽንያት ነታ መርበብ ሓበሬታ እቲ ዝበለጸ ክኸውን ዝኽእል ናይ ተጠቀምቲ ተሞክሮ ንምሃብ ከምኡ’ውን ንምርግጋእን ውሕስነትን ናይታ ሰርቨር ኣቃውማ ንምውሓስ እዩ።

ዳታ ተወሳኺ ናይ ምኽዛን ተኽእልኡ ንናይ መርትዖ ዕላማ ተባሂሉ ዝተገብረ ኮይኑ ክሳዕ እቲ ተደልዩ ዘሎ ጉዳይ ናይ መወዳእታ ዝጻረ ኣይድምሰስን እዩ።

ከምይ ጌሮም እዮም ኩኪስ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕሉ?

ኩኪስ እንታይ እዮም?
ኩኪስ እኽብካብ ሓበሬታ ኮይኖም ካብ ናትካ ምንጪ መርበብ ሓበሬታ ወይ ካብ ናይ ሳልሳይ ኣካል ምንጪ መርበብ ሓበሬታ (web server) ናብ ናይ ተጠቃሚ ማንጪ መርበብ ሓበሬታ ዝሰጋገሩ ኮይኖም፡ኣብኡ ድማ ዝደልዮም ኣካል ክሳዕ ዝመጽእ ይጸንሑ። ኩኪስ ንኣሽቱ ፋይላት ወይ ካልእ ዓይነት ናይ ሓበሬታ መኸዘኒ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ተጠቀምቲ ብዛዕባ ኣጠቓቕማ ኩኪስ ኣብ ትሕዝቶ ናይ ቅጽል ስም ደረጃ ምዕቃን ኣብ ትሕዝቶ ናይዚ ናይ ዳታ ሓለዋ ኣዋጅ ይሕበሩ።

ኣቃውማ ኩኪስ ኣስተኻኽል
ዝበዝሑ መድለዪ መርበብ ሓበሬታ ንኩኪስ ብቐጥታ እዮም ዝቕበልዎ። ንኣቃውማ ናይ ኩኪስ ኣብ መድለዪ መርበብ ሓበሬታኻ ንገለ ከተወግዶም ወይ ምሉእ ብምሉእ ንኸተጥፍኦ ከተመዓራርዮ ትኽእል ኢኻ። እንተኾነ ግን እዚ ናብ ተግባራዊ ምእጋዳት ከስዕብ ከምዝኽእል ግን ብትሕትና ክንሕብረኩም ንፈቱ። ኣብ እተፈላለዩ መድለዪ መርበብ ሓበሬታታት ኩኪስ ንምቁጽጻር ኣፍልጦኹም ንምዕባይ እዞም ዝስዕቡ መራኸቢ መስመራት ተጠቐሙ Mozilla FirefoxGoogle ChromeInter­net ExplorerSafari.

ኣጠቓቕማ ኩኪስ ንሸፈነን ዓቐንን እመወዓውዒ ዕላማታት ጥቕሚ ዝህብ፡ብናይ መወገዲ ገጽ ናይ መወዓውዒ መርበብ ተበግሶታት (http://optout.networkadvertising.org/) ደው ክብል ይኽእል እዩ፡ከምኡ’ውን ንናይ US-መርበብ ሓበሬታ (http://www.aboutads.info/choices) ምስ ናይ ኤውሮጳውያን መርበብ ሓበሬታ (http://www.youronlinechoices.com/ch-de/praferenzmanagement) ክዋቓዕ ይኽእል እዩ።

ኣየኖት ንጥፈታት እዮም ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ዝግምገሙ?

እዛ መርበብ ሓበሬታ ማቶሞ ዝበሃል ባዕሉ ዝብገስ ክፉት ምንጪ ዘለዎ ስታስቲካዊ ግምገማ ናይ በጻሕቲ ኣጠቓቕማ ናይዛ መርበብ ሓበሬታ ዝህብ ሶፍትዌር ትጥቀም።

ማቶሞ ወሃቢ ናይዛ መርበብ ሓበሬታ ንኣጠቓቕማ ናይ መርበብ ሓበሬታ ምእንቲ ክግምግም ከምኡ’ውን ከም እትደልዮ ዘላ ገጽ ኣይተረኽበ ዝኣመሰለ ዝኾነ ጸገማት ክትሕብር ወይ ንብሉጽነት ናይዛ መርበብ ሓበሬታ ንምምሕያሽ ነቲ ትሕዝቶ ዝምችእ ንምግባር ብዛዕባ ኣጠቓቕማ እዚ መርበብ ሓበሬታ፡ሓበሬታ ይእክብን ይኽዝንን።

እቲ ዝተኣከበ ሓበሬታ፡እዛ መርበብ ሓበሬታ ተደኲናትሉ (host) ካብ ዘላ ሰርቨር ይስደድን ይኽዘንን። ካብዚ ሓበሬታ ቀጺሉ ስም ዘለዎ ኣጠቓቕማ ናይ መግለጺ ሰብ (profile) ክፍጠር ይከኣል ከምኡ’ውን ንተመሳሳሊ ዕላማ ይግምገም። ንማቶሞ ምስ ኣብ ስራሕ ዘሎ መንነቱ ዘየፍልጥ IP ንጥቀመሉ። እዚ ማለት እተን ናይ መወዳእታ 2 ባይታት ናይ ኣይፒ-ኣድረስ(IP-Address) ይእለያ ማለት’ዩ። ስለዚ ብዛዕባ ሓደ ፍሉይ ሰብ መደምደምታ ክትፈጥር ኣይከኣልን እዩ ማለት’ዩ።

ኩኪስ ሓበሬታ ንምእካብ እዮም ዝጠቕሙ። ነቲ ኣቃውማ ናይ መድለዪ መርበብ ሓበሬታ ከምቲ ተጠቒሱ ዘሎ ብምግባር (ቁጽሪ 6 ርአ) ንምኽዛን ናይ ኩኪስ ክትከላኸል ትኽእል ኢኻ።

ኣየኖት ናይ ሳልሳይ ኣካል ኣገልግሎታትን ትሕዝቶታትን ተጠቓሊሎም ኣለዉ?

ንሕና ካብ ሳልሳይ ኣካል መርበብ ሓበሬታታት ንረኽቦም ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታን ኣገልግሎታትን ንጥቀም ኢና። እዚኦም ንኣብነት ቪድዮታትን ፎንትታትን ንምውህሃድ ይጠቕሙ (ኣብዚ ጉዳይ «ትሕዝቶ» ተባሂሉ ተጠቒሱ ዘሎ)። እዞም መተግበሪታት ምእንቲ ብስርዓት ክሰርሑ እቲ IP-Address ናይቲ ተጠቃማይ ተሳሒቡ ናብ ሳልሳይ ኣካል ክስደድ እዩ። እዚ ድማ ብግዲኡ ነቲ ትሕዝቶ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ከምኡ’ውን ናብ ተጠቃማይ ይመልሶ። እቶም ሳልሳይ ኣካላት ንስታትስቲካዊ ወይ መወዓውዒ ዕዳጋ ተባሂሉ ናይ ፒክሰል ታግ ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም። እዞም «ፒክሰል ታግስ» ኣብ ገጻት ናይዚ መርበብ ሓበሬታ ከም ናይ በጻሕቲ ምንቅስቓስ ሓበሬታ ንምግምጋም ክንጥቀመሎም ንኽእል። እቲ ቅጽላዊ ሓበሬታ ኣብ ናይ ተጠቃማይ መገልገሊ ዘሎ ኩኪስ ክኽዘን ይኽእል እዩ፡ከምኡ’ውን ካልኦት ነገራት ሓዊስካ፡ቴክኒካዊ ሓበሬታ ብዛዕባ እቲ መድለዪ መርበብ ሓበሬታን ኦፐሬይቲንግ ሲስተምን፡መወከሲ መርበብ ሓበሬታታት፡ዝተበጽሓሉ ግዜን ካልኦት ሓበሬታታት ኣብ ኣጠቓቕማ ናይ መስመር ቀረባትና፡ከምኡ’ውን ካብ ካልኦት ምንጭታት ንኸምዚ ዓይነታት ሓበሬታታት ምትሕሓዝ ምህላው ዝኣመሰሉ ዘጠቓለለ እዩ።

ኣብ ታሕቲ ኣብዛ መርበብ ሓበሬታ ንጥቀመሎም ዘለና ዝርዝር ኣስማት ናይ ሳልሳይ ኣካላት ክትረክብ ኢኻ። ኣብ ነፍሲወከፍ ጉዳይ ኣየናይ ትሕዝቶ እዩ ተጸልዪ ዘሎ፡ከምኡ’ውን እቲ ናይ ሓለዋ ዳታ ኣዋጅን ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ምምስራሕ ዳታ ክርአ ከምዝኽእል ከምኡ’ውን እቶም ምስኡ ዝተሓሓዙ ናይ ምቅዋም ኣማራጺታት (ካብ ኣማራጺ ዝወጸ) ክጽውዑ ከምዝኽእሉ ኣነጺርዎ ኣሎ።

Fonts.com (Schriften)
ግዳማዊ ፎንት ካብ Fonts.com ብMono­type Imaging Hold­ings Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Mass­a­chu­setts 01801 USA, https://www.fonts.com («Fonts.com») ዝተዋህበ። Fonts.com ፎንትታት ኣብ Monotype/Fonts.com (in der Regel in den USA) ብምጽዋዕ ዝተወሃሃዱ እዮም። ሓለዋ ዳታ https://www.monotype.com/legal/privacy-policy

YouTube (Social Media)
ካብ ናይ «YouTube» መደበር ዝተረኽበ ቪድዮታት Google Inc., 1600 Amphithe­atre Parkway, Moun­tain View, CA 94 043, USA ዝተዋህበ እዩ። ሓለዋ ዳታ: https://www.google.com/policies/privacy/, ካብ ኣማራጺ ዝወጸ: https://www.google.com/settings/ads/

ተጠቀምቲ እንታይ መሰላት ኣለዎም?

 • ተጠቀምቲ ብዛዕባ እቲ ዝተኸዘነ ሓበሬታ ብዘይ ክፍሊት ሓበሬታ ክሓቱ መሰል ኣለዎም። ነዚ ኩሉ ኣማራጺታት፡ነዚ ተጻሒፉ ዘሎ መርከቢ ኣድራሻ ክትጥቀም ብትሕትና ንሓትት።
 • ተጠቀምቲ ዘቅኑዕ ሓበሬታ ከመዓራርይዎ መሰል ኣለዎም።
 • ተጠቀምቲ ንውልቃዊ ሓበሬትኦም/ዳታኦም እንተድኣ ዝኾነ ሕጋዊ ትእዛዝ ንኸነምጽኦ ዝግድደና ዘየልዩ ወይ ድማ ንኽነመስርሖ ፍቓድ እንተድኣ ዘይብልና ኮይኑ ከደምስስዎ ይኽእሉ እዮም።
 • ተጠቀምቲ ነቲ ተዘርጊሑ ዝነበረ ዳታ ንኽምለሰሎም ክሓቱ መሰል ኣለዎም (ናይ ዳታ ምንቅስቓስ መሰል)። ብጠለብ፡እቲ ዳታ ንሳልሳይ ኣካል ክፉት ከምዝኸውን ክግበር ይከኣል እዩ።
 • ብተወሳኺ፡ተጠቀምቲ ግጉይ ሓበሬታ ክእርሙ፡ነቲ ምምስራሕ ክድርትዎ፡ከምኡ’ውን ውልቃዎ ዳታኦም ክድምስስዎ መሰል ኣለዎም፡ዝከኣል እንተድኣ ኮይኑ ውን፡ንምንቅስቓስ ዳታ ዘለዎም መሰል ከጽንዑ ከምኡ’ውን ዘይሕጋዊ ምምስራሕ ዳታ እንተድኣ ጠርጢሮም ድማ፡ምስቲ ብቑዕ በዓል ስልጣን ኣማኻሪ ጥርዓን ከቕርቡ ይኽእሉ እዮም።

ንውልቃዊ ፖሊሲ ምቕያር

ኣዋጅ ሓለዋ ዳታ ብምኽንያት ለውጢ ሕጋዊ ኩነታት፡ምምዕርራያት ነቲ ኣገልግሎት ወይ ምምስራሕ ዳታ ኣድላዪ እንተድኣ ኮይኑ ክመዓራረ ይኽእል እዩ።

ተጠቀምቲ ንናይ ውልቃዊ ፖሊሲ መምርሒታቶም ከማኽሩ ይሕተቱ እዮም።

ዕለት፡14. ታሕሳስ 2022