ናብ ቀንዲ ትሕዝቶ ንጠር
Logo ናይ ኣውራጃ ዙሪክ መፍረ ዘይትን ጋዝን ቢራን

ናይ በጻሒ ምልክታ

ብቛንቛኹም ብዘይ ክፍሊት ምኽሪ ክንህበኩም ኣዝዩ ደስ ዝብለና ነገር እዩ

ርክብ ፍጠር
ምስል ኣደ ዝምግምጽ በሰላም ኣብ እንቋላይ ኣርኪቆ ወረቒ ትቀመጥ፡ በፍቅር ኣብ ልጁን ትመልከት። በፍቅር ኣብ ልጁን ትመልከት።

ምጥባው ጸባ ጡብ ኣደ

ከም ኣደ ምጥባው ሓደ ዓቢ ለውጢ ክኾነኪ ይኽእል እዩ፡ከምኡ’ውን ሓደ-ሓደ ግዜ እውን ከሕምመኪ ይኽእል እዩ። ኣብ እተጥብውሉ እዋን ብዛዕባ ናይ ምጥባው ኣቃውማታትን ኣመጋግባን ክንመኽረኪ ኢና። ዝኾነ ጸገማት ምስ ዝህሉ፡ሓቢርና መፍትሒ ክንረኽበሉ ኢና።

ምምጋብ ኣብ እዋን ምጥባው

ከተጥብዊ ከለኺ ንስኺ ከም ኣደ ተወሳኺ ጸዓት እዩ ዘድልየኪ። ኣካላትኪ ክትከናኸኒ እውን ኣገዳሲ ነገር እዩ። እኹል ዝኾነ ፈሳሲ ስተዪ፡ከምኡ’ውን ካብቲ ትበልዕዮ ቀንዲ መግቢ ክልተ ወይ ሰለስተ ተወሳኺ መግቢ ተመገቢ ወይ ድማ ኣብዝሕ ኣቢልኪ ተመገቢ። ብዝተኻእለ መጠን ንነብስኺ ዕረፍትን ምርግጋእን ኣዝዝላ።

ናይ ምጥባው ኣቃውማታት

ምጥባው ንኣደን ነቲ ህጻንን ናይ ምምሃር መስርሕ እዩ። ከተጥብዊ ከለኺ ዝተፈላለዩ ኣቃውማታት ፈትኒ። ናይ ምጥባው ኣቃውማ እንተድኣ ቀዪርኪ፡ትሕዝቶ ጡብኪ ቀልጢፉ እዩ ዝውዳእ። ብኸምዚ መንገዲ ብሓደ ወገን ኣብ ጫፍ ጡብ ምጭብባጥን ሳሓን ከተወግዲ ትኽእሊ።

ምግታር ጡብን ምሕባጥ ጡብን

ምጥባው ኣብ ሓደ-ሓደ ግዜ ምግታር ኣጥባው ወይ ድማ ረኽሲ ናይ ኣጥባው ከምጽእ ይኽእል እዩ። ምትራር፡ምናልባት’ውን ጸቕጢ ክጻወር ዘይክእልን ዝቐየሐን ቦታታት፡ጸባ ናይ ምትሕልላፍ ምምዝባላት ከምኡ’ውን ረስኒ ገለ ካብቶም ምልክታት እዮም። እዚ ዘይምችእን ቃንዛ ዘለዎን እዩ፡ብቕልጡፍ ድማ ክሕከም ኣለዎ።

ምጥባውን ምስራሕን

ከም እተጥቡ ኣደ መጠን፡ኣብተን ቀዳሞት ዓመታት ናይ ውላድኪ ንምጥባው ወይ ንምሕላብ ዝኽፈሎ ናይ ስራሕ ሰዓታት ክትጥቀሚ ትኽእሊ ኢኺ። ንኣስራሒኺ ኣብ መጀመርታ ግዜኺ ከሎ ንቆልዓኺ ከተጥብውዮ ከምኡ’ውን ጸባ ክትሓልቢ ከምእትደልዪ ኣዘራርብዮ።

ብዛዕባ ምጥባው ዝኾነ ሕቶ ኣለኪ’ዶ? ብቋንቋኺ ምኽሪ ክንህበኪ ኣዝዩ ደስ ዝብለና ነገር እዩ!

ምጥባው ይኸብደኒ ኔሩ። ስለቲ ዝሃብኩምኒ ምኽሪ ኣዝየ እየ ዘመስግን፡ብዝበለጸ ሓጊዙኒ።

Nesrin K. ምስ ህጻና፡ 6 ኣዋርሕ
ምስል ፖርትራይት ናይ ዝሐለፈት ኬርሲን ኬ። ትንሳዕ።

ካልኦት ናይ ምኽሪ ኣርእስታት