ናብ ቀንዲ ትሕዝቶ ንጠር
Logo ናይ ኣውራጃ ዙሪክ መፍረ ዘይትን ጋዝን ቢራን

ናይ በጻሒ ምልክታ

ብቛንቛኹም ብዘይ ክፍሊት ምኽሪ ክንህበኩም ኣዝዩ ደስ ዝብለና ነገር እዩ

ርክብ ፍጠር

መርከቢ ኣድራሻ

ንትሕዝቶ ናይቲ መርበብ ሓበሬታ ሓላፍነት ዝወስድ

Amt für Jugend und Berufs­ber­atung
Geschäftsstelle der Bezirke Bülach und Dielsdorf
Schaffhauserstrasse 53
8180 Bülach
ajb.buelach@ajb.zh.ch +41 43 259 95 00

ኣተጋባብራ

MIND. Agentur für Strate­gie, Design, Code und Content

ካብ ሓላፍነት ናጻ ዝኾነ

ኩሉ ጽሑፋትን መራኸቢ መስመራትን ብጥንቃቐ ዝተፈተሸን ብቐጻሊ ዝሕደስን እዩ። ኣብዛ መርበብ ሓበሬታ ቅኑዕን ምሉእን ሓበሬታ ክንህብ ምሉእ ጻዕርና ኢና እነወፊ፡እንተኾነ ግን ብመንገዲ እዚ መርበብ ሓበሬታ ዝወሃብ ሓበሬታ ቅኑዕ፡ምሉእ ወይ ዝተሓደስ ምዃኑ ወይ ንዘይምዃኑ ሓላፍነት፡ዕዳ ወይ ውሕስነት ከምዘይንወስድ ክትግንዘቡ ንደሊ። ኣብዛ መርበብ ሓበሬታ ዘሎ ሓበሬታ ኣብ ዝኾነ ግዜን ብዘይ ዝኾነ ኣቐዲምካ ዝወሃብ ምልክታን ክንቅይሮ ከምኡ’ውን ነቲ ተነቢሩ ዘሎ ሓበሬታ ክንቅይሮ ጸቕጥታት ከይግበረልና መሰልና ዝተሓዝአ እዩ።

ኩሎም ምስ ወጻእተኛታት ወሃብቲ ኣገልግሎት ዘራኽቡኻ መላግቦታት (ሊንክታት) ክጽምበሩ ከለዉ ቅኑዕነቶም ተረጋጊጹ እዩ፡እተኾነ ግን ንሓደ ብሃይፐርሊንክ (hyper­link) ክትርከብ እትክእል መርበብ ሓበሬታ ንናታ ህላወን ትሕዝቶን ሓላፍነት ክንወስድ ኣይንኽእልን ኢና። እቲ ኣቕራቢ ናይታ መርበብ ሓበሬታ ብውልቁ ንዘይሕጋዊ፡ዘይቅኑዕን ዘይምሉእን ትሕዝቶ ከምኡ’ውን ብፍላይ ብትሕዝቶ ናይ ዝተራኸቡ ገጻት ክመጽእ ዝኽእል ዕንወት ድማ ሓላፍነት ይወስደላ። እቲ ዕንወት ቀጥታዊ፡ዘይቀጥታዊ ወይ ገንዘባዊ ወይ ድማ ኣብ ምጥፋእ ዳታ ከጋጥም ዘኽእል ካልእ ዕንወት ከምኡ‘ውን ክትጥቀም ዘይምኽኣል ወይ ካልእ ምኽንያታት ናይ ዝኾነ ዓይነት ብዘየገድስ።

ብተወሳኺ እዛ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ምምሕዳር ዙሪክ ንዘሎ ኣጠቓቕማ መምርሒታት ትሕብር እያ:

www.zh.ch/internet/de/service/nav/footer/nutzungsregelungen.html