ናብ ቀንዲ ትሕዝቶ ንጠር
Logo ናይ ኣውራጃ ዙሪክ መፍረ ዘይትን ጋዝን ቢራን

ናይ በጻሒ ምልክታ

ብቛንቛኹም ብዘይ ክፍሊት ምኽሪ ክንህበኩም ኣዝዩ ደስ ዝብለና ነገር እዩ

ርክብ ፍጠር

ወለዲ ብዛዕና ናትና ናይ ምኽሪ ኣገልግሎት እንታይ ይብሉ

ናይ ስድራቤት ህይወት- ኣመጋግባ፡ድቃስ፡ጥዕናን ውዳበን ብዙሓት ብድሆታት እዩ ዘምጽእ። ንሕና ናይ ኣቦታትን ኣዴታትን ኣማኸርቲ ንዓኹም ንሕግዝ ኢና። ካልኦት ወለዲ ብዛዕባ ናትና ናይ ምኽሪ ኣገልግሎት እንታይ ከምዝብሉ ኣብዚ ርኸቢ።

ኣማኻሪ ወለዲ ምስ ካልኦት ኣብቲ ከባቢ ዝነበራ ኣዴታት ንኽራኸብ ሓጊዙኒ። ቋንቋ ጀርመን ጽቡቕ ጌረ ኣይዛረብን እየ በይነይ ክገብሮ ኣይምደፈርኩን።

Farah A. ምስ ሓደ ቆልዓ ወዲ 4 ኣዋርሕ፡ካልኣይ ቆልዓ ወዲ 3 ዓመት
ምስል ፖርትራይት ናይ ተስፋይቲ ፋራህ ኣ። ትንሳዕ።

ውሑድ ደቂስና ብዙሕ ንካታዕ ኔርና። ብደገፍ ኣማኸርቲ ወለዲ ሕጂ ከም ስድራቤት ንጸቕጢ ብዝበለጸ ክንገጥሞ ንኽእል ኢና።

Dianaን Pedro R. ምስ ህጻኖም፡10 ኣዋርሕ
ምስል ፖርትራይት ናይ ዲያናን ፔትሮ ር፡ ወዲምን ወይዘቢትን ዝሓለፈ ገለፃ

ኩሉ ግዜ ቋንቋ ጀርመርን ምስ ከበደኒ እዩ፡ከምኡ’ውን ሰባት ክርድኡኒ ይኸብደኒ ኔሩ። እቲ ምኽሪ ምስ ናይ መዓልታዊ ህይወተይ ንኸወሃህድ ሓጊዙኒ።

Arjeta T. ምስ ሓደ ቆልዓ ወዲ 1 ዓመት፡ካልኣይ ቆልዓ ወዲ 4 ዓመት
ምስል ፖርትራይት ናይ ዝሓለፈት ኣርጀታ ቲ። ትንሳዕ።

ቤት ጽሕፈት መእሰያትን ሞያዊ ምኽርን ምምሕዳር ዙሪክ

  • ብቋንቋኻ
  • ኣብ ማእከል ምኽሪ፡ኣብ ገዛኻ ወይ ብቴሌፎን
  • ብናጻ
  • ስቱር
ምስል ፖርትራይት መርማሪቲ ዝተሓሳስበትን ዝተወደበትን ትንበብ፡ ኣብ ትርኢት ትዝግግር

ብቋንቋኹም ምኽሪ ምደለኹም’ዶ?

ምኽሪ እንህበሉ ኣርእስታት