ናብ ቀንዲ ትሕዝቶ ንጠር
Logo ናይ ኣውራጃ ዙሪክ መፍረ ዘይትን ጋዝን ቢራን

ናይ በጻሒ ምልክታ

ብቛንቛኹም ብዘይ ክፍሊት ምኽሪ ክንህበኩም ኣዝዩ ደስ ዝብለና ነገር እዩ

ርክብ ፍጠር
ምስል ኣባ ኣብ እግርና ጥቓል ልጁን መጀመርያ ኣብ መሸጋገሪ ትምህር።

ምዕባለ

እታ ቀዳመይቲ ሰሓቕ፡እታ ቀዳመይቲ ምሓዝ፡እታ ቐዳመይቲ ቃል፡እታ ቀዳመይቲ ስጉምቲ። ኣብታ ቀዳመይቲ ዓመት ናይ ሂወቱ፡ውላድኪ ብዙሕ ሓደስቲ ነገራት እዩ ዝመሃር። ንዓኽን ንውላድክን ከነሰንየኪ ኢና፡ከምኡ’ውን ኣብ እተቕርብዮ ሕቶታት ከነማኽረኪ ኢና።

ምዕባለ ኣብ ቀዳመይቲ ዓመት

ሓደሽቲ ዝተወልዱ ህጻናት‘ውን ነኣሕዋቶምን ንወለዶምን ብድምጾም የለልይዎም እዮም። ድሕሪ ሽዱሽተ ሰሙን ኣዲኦም እትዝምረሎም መዝሙር ይፈልጡ እዮም። ክሳዕ 40 ሰ.ሜ ርሕቐት ዘሎ ነገር ብንጹር ክርእዩ ይኽእሉ፡ከምኡ’ውን ምስ ዝዛረቡ ገጻት ክዘራረቡን ክዕዘቡን ድማ ደስ ይብሎም። ህጻናት ካብታ ዝተወልዱላ ግዜ ጀሚሮምድምጺ ክገብሩ ይፍትኑ እዮም። ዝበዝሑ ህጻናት ኣብ መወዳእታ ናይታ ቀዳመይቲ ዓመቶም እታ ቀዳመይቲ ቃሎም ይዛረቡ ከምኡ’ውን መዓልታዊ ዝግበር ነገራት‘ውን ይርድኦም። ህጻናት ኣብ ከባቢ ሓሙሽተ ወርሖም፡ብኸብዶም ይንከባለሉን ብሕቆኦምን ድማ ክምለሱ ይጅምሩን። ኣብ መወዳእታ ናይታ ቀዳመይቲ ዓመቶም፡ክንቀሳቐሱ ይኽእሉ እዮም - ገሊኦም ይንከባልሉ፡ገሊኦም ፍሑኽ-ፍሑኽ ይብሉ ከምኡ’ውን ገሊኦም ድማ ክኸዱ ይኽእሉ። እተን ቀዳሞት ቆሎ-ስኒ ኣብታ ቀዳመይቲ ዓመት ናይ ሂወቶም ይወጻ።

ክፍለጥ ዘለዎ ነገራት፡ነፍሲወከፍ ህጻን ብናቱ መንገድን ብናቱ ቅልጣፈን ይምዕብል።

ምዕባለ ኣብ ካልኣይቲ ዓመት

ህጻናት ኣብታ ካልኣይቲ ዓመት ቃላት ቀልጢፎም እዮም ዝመሃሩ። ህጻናት ከም ወላዲት ብዙሕ ነገራት ካብኺ ይቐድሑ፡ሒደት ድማ ካብ ዕብይ ዝበሉ ቆልዑ ይቐድሑ። እንተኾነ ግን ህጻናት ኣብታ ካልኣይቲ ዓመት፡ነገራት ብብዝሒ ባዕሎም ክገብሩ ይደልዩ - ባዕሎም ክበልዑ፡ባዕሎም ክውስኑ ይደልዩ ከምኡ’ውን ባዕሎም ተግባሮም ከርእዩ ይደልዩ። «እወ» ከምኡ’ውን «ኖእ» ዝብላ ቃላት ይርድኡወን፡ዋላ እኳ ወለዶም «ኖእ» እናበልዎም ብዙሕ ክፈልጡ ስለዝደልዩ ይገብርዎ። ደቂ ክልተ ዓመት ምስ ኮኑ፡ህጻናት ብ«ኣነ» መልክዕ እዮም ንገዛእ ርእሶም ዝዛረቡላ። ኣበይ ክበጽሑ ከምዝኽእሉ ንምፍላጥ ይፍትኑን ክፈልጡ ይደልዩን፡ኣየናይ ወላዲ እዩ ከም ዘይምሕር ዝርአ ክፈልጡ ይደልዩ።

ክፍለጥ ዘለዎ ነገራት፡ነፍሲወከፍ ህጻን ብናቱ መንገድን ብናቱ ቅልጣፈን ይምዕብል።

ምዕባለ ካብ 3 ክሳዕ 6 ዓመታት ኣብ ዘሎ ግዜ

ደቂ ሰለስተ ዓመት ምስ ኮኑ፡ህጻናት ዝበዝሕ ግዜ ኩለን እተን 20 ቆሎ-ስኒ የብቁሉወን። ህጻናት ክጸርዩ/ክነጽሁ ከለዉ፡ናይ ወለዶም ሓገዝ የድልዮም እዩ። ህጻናት ሰለስተ ዓመት ምስ ምልኦም፡ምስ ካልኦት ህጻናት ንኽጻወቱ ድሉዋት እዮም። እቶም ቀዳሞት የዕሩኽቶም ደቂ ኣርባዕተ ዓመት ምስ ኮኑ ይቐርብዎም። ኣዋልድን ኣወዳትን ከምዘለዉ ከለልዩ ይጅምሩ። ናይ ኩርዓት፡ሕፍረት፡ነፍሰ-ምኽሳስን ቅንእን ስምዒታት ከስተማቕሩ ይጅምሩ። ነዞም ናይ ስምዒት ዓለማት ብዝያዳ ብመልክዕ ዛንታታትን ስእላውያን መጽሓፍትን እዮም ክፈልጥዎም ዝኽእሉ።

ክፍለጥ ዘለዎ ነገራት፡ነፍሲወከፍ ህጻን ብናቱ መንገድን ብናቱ ቅልጣፈን ይምዕብል።

ብዛዕባ ምዕባለ ዝኾነ ሕቶ ኣለኪ’ዶ? ብቋንቋኺ ምኽሪ ክንህበኪ ኣዝዩ ደስ ዝብለና ነገር እዩ!

ምጥባው ይኸብደኒ ኔሩ። ስለቲ ዝሃብኩምኒ ምኽሪ ኣዝየ እየ ዘመስግን፡ብዝበለጸ ሓጊዙኒ።

Nesrin K. ምስ ህጻና፡ 6 ኣዋርሕ
ምስል ፖርትራይት ናይ ዝሐለፈት ኬርሲን ኬ። ትንሳዕ።

ካልኦት ናይ ምኽሪ ኣርእስታት