Shko te përmbajtja kryesore
Logo Këshillueset e nënave dhe baballarëve, Kantoni i Zyrihut

Njoftim vizitor

Ne ju këshillojmë me kënaqësi në gjuhën tuaj, falas.

Na kontaktoni
Figura tregon nënën duke ushqyer foshnjën me gji ndërsa çlodhet në një kolltuk të madh antik. Ajo e kundron me dashuri foshnjën e saj.

Ushqyerja me gji

Ushqy­erja me gji është një ndryshim i madh për ju si nënë dhe shpesh mund të jetë e vështirë në fillim. Ne mund t’ju këshillo­jmë për pozi­cionet e dhënies së gjirit dhe të ushqyerit gjatë kësaj peri­udhe. Nëse keni prob­leme, do të punojmë me ju për të gjetur zgjid­hje.

Ushqimi gjatë dhënies së gjirit

Si nënë, keni nevojë për energji shtesë kur ushqeni me gji. Është e rëndë­sishme që të kujde­seni edhe për veten tuaj. Pini mjaftueshëm dhe hani dy deri tre vakte shtesë, përveç vakteve krye­sore, ose rrisni sasinë e porcion­eve ushqi­more. Pushoni dhe çlod­huni sa më shumë të jetë e mundur.

Pozi­cionet kur ushqeni me gji

Ushqy­erja me gji është një proces mësimor për nënën dhe fëmijën. Provoni pozi­cione të ndryshme gjatë dhënies së gjirit. Kur ndryshoni pozi­cionin e dhënies së gjirit, gjiri zbrazet në mënyrë të barabartë. Kjo ju lejon të shmangni mbin­garkesën e njëan­shëm të thithave dhe rrezikun e plagëve.

Mbin­garkesa e qumështit dhe infla­ma­cioni i gjirit

Ndon­jëherë ushqy­erja me gji shkak­ton mbin­garkesë qumështi ose edhe infla­ma­cion të gjirit. Zonat e ngurta, ndoshta të ndjeshme ndaj presionit dhe të skuqura, çrreg­ul­limet e rrjed­hjes së qumështit dhe ndoshta ethet janë simp­toma të mund­shme. Kjo është e pakënd­shme dhe e dhimb­shme dhe duhet të traj­to­het shpejt.

Ushqy­erja me gji dhe puna

Si nënë që ushqeni me gji, mund ta përdorni kohën e paguar të punës për të dhënë gji ose për të thithur qumështin me pompë gjatë vitit të parë të jetës së fëmijës suaj. Bise­doni para­prak­isht me punëd­hënësin tuaj që dëshi­roni të vazh­doni të ushqeni me gji fëmijën tuaj dhe të thithni qumështin.

A keni ndonjë pyetje në lidhje me dhënien e gjirit? Ne ju këshillo­jmë me kënaqësi në gjuhën tuaj!

Ushqy­erja me gji ishte një barrë për mua. Falë këshillave, gjërat tani shkojnë shumë më mirë.

Nesrin K. me foshnjë 6 muaj
Figura tregon portretin e sipërm të Kersin K, e cila duket e kënaqur.

Tema të tjera të këshillimit