Shko te përmbajtja kryesore
Logo Këshillueset e nënave dhe baballarëve, Kantoni i Zyrihut

Ne presim me kënaqësi që t'ju takojmë ju dhe fëmijën tuaj!

Na kontak­toni. Ne këshillue­set e nënave dhe babal­larëve do t’ju këshillo­jmë në gjuhën tuaj, falas dhe konfi­den­cial­isht në tema që lidhen me jetën tuaj të përdit­shme famil­jare.

Figura tregon prindër të rinj të lumtur. Babai po mban foshnjën në krahë me dashuri. Pranë tij ndodhet një këshilluese e kënaqur, e cila po i tregon nënës dhe babait një broshurë të hapur.
Kontaktformular

Ju lutemi, vini re se ne mund të këshillo­jmë vetëm prindërit që banojnë në kantonin e Zyrihut.

Pjesa e prindit

Informacione rreth fëmijës

Të dhënat tuaja do të përdoren vetëm për qëllimin e paraqitur këtu.