Shko te përmbajtja kryesore
Logo Këshillueset e nënave dhe baballarëve, Kantoni i Zyrihut

Njoftim vizitor

Ne ju këshillojmë me kënaqësi në gjuhën tuaj, falas.

Na kontaktoni
Figura tregon një vëlla e motër, një djalë të rritur dhe një vajzë të vogël. Ata po zien për një skuter.

Edukimi

Çësht­jet e prindërve lidhur me edukimin janë të ndryshme dhe janë pjesë e jetës së përdit­shme famil­jare, xhelozia dhe sfidimi, argu­men­timi dhe vendosja e kufijve, dhe shumë të tjera. Ne ju ndih­mo­jmë të kuptoni më mirë sjell­jen e fëmijës suaj dhe të gjeni zgjid­hje të përsh­tat­shme.

Xhelozia ndaj fosh­n­jës

Fëmija më i madh mund të jetë xheloz për fosh­n­jën e porsalin­dur. Kjo është krejtë­sisht normale. Paprit­mas, nuk është më vetëm dhe duhet të ndajë vëmend­jen tuaj me fosh­n­jën. Është e rëndë­sishme që ju si prind, ta merrni seri­ozisht pasig­ur­inë e fëmijës suaj më të madh dhe ta përgatitni atë për fosh­n­jën që përpara lindjes. Për shem­bull, mund të luani me një kukull që qan dhe dësh­i­ron të ngushël­lo­het. Vazh­doni të plan­i­fikoni aktivitetet vetëm me fëmijën më të madh. Ja se si mund të ndih­moni me përbal­limin e duhur të xhelozisë së tyre.

Peri­udha e sfidimit

Midis moshës 18 – 24 muajsh, fëmijët fillo­jnë të bëhen të pavarur dhe në mënyrë të përsëritur përplasen me kufiz­ime. Këto kufiz­ime mund të jenë rreg­ul­lat dhe ndalimet e prindërve ose kufijtë e tyre. Frustrimi i fëmijës suaj shpre­het me mosbesim. Ju nuk mund të paran­daloni sfidimin. Por mund të mësoni ta kuptoni më mirë dhe ta përbal­loni sfidimin. Ne do t’ju ndih­mo­jmë ta bëni këtë.

Grindja mes motrave e vëllezërve

Fëmijët duan të siguro­jnë pozi­cionin dhe rëndës­inë e tyre në familje. Rivaliteti dhe konflikti midis vëllezërve e motrave është pra normale. Nuk ka zgjid­hje të përgjithshme se si ju, si prind, duhet të reagoni ndaj grind­jeve, xhelozisë dhe ndjen­jave të tjera nega­tive midis vëllezërve dhe motrave. Shpesh ndihmon të qëndroni të qetë dhe të vëzh­goni së pari në vend që të ndërhyni menjëherë.

A keni pyetje në lidhje me edukimin? Ne ju këshillo­jmë me kënaqësi në gjuhën tuaj!

Përpiqem vazhdimisht me gjuhën gjer­mane dhe nuk mund të komu­nikoj. Këshillimi më ndihmon të orga­ni­zoj jetën time të përdit­shme famil­jare.

Arjeta T. me fëmijë 1 vjeç, dhe fëmijë 4 vjeç
Figura tregon portretin e sipërm të Arjeta T, e cila duket e kënaqur.

Tema të tjera të këshillimit