Shko te përmbajtja kryesore
Logo Këshillueset e nënave dhe baballarëve, Kantoni i Zyrihut

Njoftim vizitor

Ne ju këshillojmë me kënaqësi në gjuhën tuaj, falas.

Na kontaktoni

Mbrojtja e të dhënave

Besimi juaj është i rëndë­sishëm për ne, po ashtu është siguria e të dhënave tuaja. Ne pajto­hemi me dispoz­i­tat ligjore të Aktit Federal për Mbro­jt­jen e të Dhënave (DSG), Urdhëresën e Aktit Federal për Mbro­jt­jen e të Dhënave (VDSG), Aktit të Teleko­mu­nika­cionit (FMG) dhe rreg­ul­loreve të tjera për mbro­jt­jen e të dhënave, siç është Rreg­ul­lorja e Përgjithshme për Mbro­jt­jen e të Dhënave të Bashkimit Evropian (në tekstin e mëtejmë GDPR).

Parim

Një poli­tikë e privatë­sisë shpje­gon mënyrën, qëllimin dhe fushëveprimin e përpunimit të të dhënave person­ale në lidhje me përdorimin e faqes sonë të inter­netit dhe shër­bimeve të ofruara. Kjo poli­tikë privatësie zbato­het pavarë­sisht nga domenet ose pajis­jet e përdorura (të tilla si smart­fonë ose kompjuterë desktop).

Të dhënat person­ale përf­shi­jnë, për shem­bull, të dhënat e matjes dhe përdorimit për të anal­izuar nënfaqet e vizitu­ara ose interesin për oferta speci­fike. Ne gjithashtu anal­i­zo­jmë të dhëna speci­fike të përm­ba­jt­jes, të tilla si shënimet në një formu­lar kontakti.

Masat e sigurisë

Siguria e të dhënave është një prior­itet kryesor. Prandaj, ne marrim masa orga­ni­za­tive, kontrak­tuale dhe teknike të sigurisë. Kjo siguron që të dhënat të mbrohen në mënyrë opti­male nga humbja, qasja dhe manip­ulimi i paau­tor­izuar.

Konkretisht, merren masat e mëposhtme të sigurisë:

 • I gjithë procesi i trans­ferimit të të dhënave ndër­m­jet shfletue­sit të inter­netit dhe serverit të uebit është i koduar (SSL).
 • Faqja e inter­netit përditë­so­het rreg­ull­isht dhe instalo­hen përditësimet e sigurisë.

A janë trans­fer­uar të dhënat tek palët e treta për përpunim të mëte­jshëm?

Të dhënat do t’u kalohen vetëm palëve të treta brenda kuadrit të kërke­save ligjore (neni 6 Para­grafi 1 lit. b DSGVO) dhe vetëm me pëlqimin e shpre­hur qartë.

Për shër­bime të caktu­ara, ne punojmë me kompani të special­izuara (për shem­bull për të dërguar njof­time me email ose për të mbro­j­tur nga spam-et në formu­larë). Për këtë qëllim, ne trans­fer­o­jmë të dhënat person­ale në mënyrë që të mund të oper­o­jmë këtë shërbim. Këtu, ne marrim masat e duhura ligjore si dhe masat e duhura teknike dhe orga­ni­za­tive për të sigu­ruar që të dhënat person­ale të mbrohen në përputhje me rreg­ul­loret përkatëse ligjore.

Cilat të dhëna ruhen për ofrimin e shër­bimeve kontrak­tuale?

Kur na kontak­toni (nëpër­m­jet formu­la­rit të kontak­tit ose e-mailit), të dhënat person­ale përpuno­hen për të përpunuar kërkesën e kontak­tit dhe përpunimin në lidhje me një shërbim/porosi speci­fike.

Cilat të dhëna përpuno­hen në formu­larë?

Sapo të futen të dhënat person­ale dhe të dorë­zo­hen në një formu­lar në faqen e inter­netit, të dhënat e speci­fikuara, adresa IP dhe infor­ma­cioni rreth shfletue­sit të inter­netit ruhen në bazën e të dhënave të faqes së inter­netit.

Mbro­jtja nga spam-et
Për arsye sigurie dhe për të mbro­j­tur faqen e inter­netit nga shënimet e spam, infor­ma­cioni i dhënë i dërgo­het »CleanTalk Cloud Service”, një shërbim i ofruar nga CleanTalk Inc, 711 S Carson Street, Suite 4, Carson City, NV, 89 701, SHBA, https://cleantalk.org/. CleanTalk ruan të dhënat për 7 ditë para se të fshihet plotë­sisht. CleanTalk mund të përdorë adresën IP dhe adresën e emailit për të përmirë­suar mbro­jt­jen nga spam-et për të gjitha faqet e inter­netit që gjithashtu përdorin shër­bimin CleanTalk. Më shumë infor­ma­cion rreth mbro­jt­jes së të dhënave në CleanTalk: https://cleantalk.org/publicoffer#privacy

Cilat të dhëna teknike të qasjes dhe skedarë regjistri mblid­hen?

Bazuar në intere­sat tona legjitime, ne mbled­him të dhëna për çdo qasje në serverin e uebit. Të dhënat e qasjes përf­shi­jnë:

 • Emri i domenit të marrë
 • Data dhe koha e rikthimit
 • Infor­ma­cione të regjistru­ara si lloji i regjistrit, versioni, veprimi i dëshiruar, kodet e statusit ose infor­ma­cioni rreth të dhënave të trans­fer­u­ara (p.sh. madhësia e një pyet­jeje ose përgjig­jeje)
 • Mesazhe gabimi
 • Gjuha dhe versioni i soft­uerit të shfletue­sit
 • Detajet e sistemit oper­a­tiv
 • URL-ja e refer­ue­sit (faqja e vizituar më parë)
 • Adresa IP
 • e ofrue­sit të kërkuar

Infor­ma­cioni i skedarit të regjistrit është i nevo­jshëm për arsye teknike për ta bërë faqen tonë të inter­netit të disponueshme. Ofruesi i pritjes përdor masa teknike dhe orga­ni­za­tive për të mbro­j­tur këto të dhëna nga qasja e paau­tor­izuar dhe nuk ia përc­jell ato palëve të treta. Përderisa përpuno­hen të dhënat person­ale, kjo bëhet për shkak të intere­sit për t’i ofruar vizitorëve të faqes së inter­netit përvo­jën më të mirë të mund­shme të përdorue­sit dhe sigurimin e sigurisë dhe stabilitetit të infra­struk­turës së serverit.

Të dhënat, ruajtja e mëte­jshme e të cilave kërko­het për qëllime dësh­muese, përjash­to­hen nga fshirja derisa inci­denti përkatës të jetë sqaruar përfundimisht.

Si përdoren kukit?

Çfarë janë kukit?
Kukit janë infor­ma­cione që trans­me­to­hen nga serveri ynë i uebit ose serverat e uebit të palëve të treta në shfletue­sit e inter­netit të përdoruesve dhe ruhen aty për rikthim të mëvon­shëm. Kukit mund të jenë fotografi të vogla ose lloje të tjera të ruajt­jes së infor­ma­cionit. Përdorue­sit janë të infor­muar në lidhje me përdorimin e kukive në kontek­stin e matjes pseudon­ime dhe arrijnë si pjesë e kësaj poli­tike të privatë­sisë.

Rreg­ul­limi i cilësimeve të kukive
Shumica e shfletuesve prano­jnë automatik­isht kuki. Ju mund të rreg­ul­loni cilësimet e kukive në shfletuesin tuaj për të çaktivizuar disa ose të gjitha kukit. Megjithatë, ju lutemi, vini re se kjo mund të rezul­tojë në kufiz­ime funk­sion­ale. Për të mësuar më shumë se si mund të kontrol­lo­hen kukit në shfletues të ndryshëm, përdorni lidhjet e mëposhtme: Mozilla FirefoxGoogle ChromeInter­net ExplorerSafari.

Përdorimi i kukive, të cilat përdoren për matjen e audi­encës dhe për qëllime reklamimi, mund të kundër­sh­to­het nëpër­m­jet faqes së çaktivizimit të inicia­tivës së rekla­mave të rrjetit (http://optout.networkadvertising.org/) dhe, përveç kësaj, edhe faqja e inter­netit të SHBA-së (http://www.aboutads.info/choices) ose faqja e inter­netit evropi­ane (http://www.youronlinechoices.com/ch-de/praferenzmanagement).

Cilat aktivitete anal­i­zo­hen në faqen e inter­netit?

Kjo faqe e inter­netit përdor Matomo, një softuer me burim të hapur për të vlerë­suar statis­tik­isht qasjen e vizitorëve në këtë faqe inter­neti.

Matomo mbledh dhe ruan infor­ma­cione rreth përdorimit të kësaj faqeje inter­neti në mënyrë që ofruesi i kësaj faqeje të mund të vlerë­sojë përdorimin e sajtit dhe kështu të reagojë ndaj prob­le­meve të tilla si faqet që nuk gjenden ose të bëjnë përmirësime të përm­ba­jt­jes me qëllim të përmirësimit të cilë­sisë së faqes së inter­netit.

Infor­ma­cioni i mbled­hur dërgo­het dhe ruhet në të njëjtin server që pret këtë faqe inter­neti. Profilet e përdoruesve të pseudon­imizuar mund të krijo­hen dhe vlerë­so­hen nga ky infor­ma­cion për të njëjtin qëllim. Ne përdorim Matomo me anon­i­mizim të aktivizuar të IP-së. Kjo do të thotë që 2 bytes të fundit të një adrese IP janë hequr. Nuk është e mundur të nxirren përfundime për një person të caktuar në këtë mënyrë.

Kukit përdoren për të mbled­hur infor­ma­cion. Ju mund të paran­daloni ruajt­jen e kukive duke ndryshuar cilësimet e duhura të shfletue­sit (shih pikën 6).

Cilat shër­bime dhe përm­ba­jtje të palëve të treta përf­shi­hen?

Ne përdorim përm­ba­jtje të ndryshme ose oferta shër­bimi nga palët e treta në faqen e inter­netit. Këto përf­shi­jnë, për shem­bull, video ose karak­tere (në tekstin e mëtejmë refer­uar si »përm­ba­jtje”). Në mënyrë që këto shër­bime të funk­siono­jnë siç duhet, adresa e IP-së së përdorue­sit duhet të shiko­het dhe të kalojë tek ofruesi i palës së tretë. Kjo e trans­me­ton përm­ba­jt­jen e shfletue­sit tek përdoruesi. Palët e treta mund të përdorin etike­tat piksel për qëllime statis­tikore ose marketingu. Këto »etiketa piksel” mund të përdoren për të vlerë­suar infor­ma­cione të tilla si trafiku i vizitorëve në faqet e kësaj faqeje inter­neti. Infor­ma­cioni i pseudon­imizuar mund të ruhet gjithashtu në kuki në pajis­jen e përdorue­sit dhe mund të përf­shijë, ndër të tjera, infor­ma­cione teknike për shfletuesin dhe sistemin oper­a­tiv, duke iu refer­uar faqeve të inter­netit, kohën e vizitës dhe infor­ma­cione të mëte­jshme mbi përdorimin e shër­bimit tonë online, si dhe të lidhen me infor­ma­cione të tilla nga burime të tjera.

Më poshtë vijon një listë e ofruesve të palëve të treta që përdoren në faqen e inter­netit. Përveç kësaj, në secilin rast speci­fiko­het se cila përm­ba­jtje është prekur dhe ku mund të shihen deklaratat e tyre për mbro­jt­jen e të dhënave dhe infor­ma­cione të mëte­jshme mbi përpunimin e të dhënave dhe mund të arrihen opsionet përkatëse të zgjed­hjes:

Fonts.com (karak­tere)
Stilet e karak­tereve të jashtme nga Fonts.com nga ofruesi Mono­type Imaging Hold­ings Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Mass­a­chu­setts 01801 SHBA, https://www.fonts.com («Fonts.com»). Stilet e karak­tereve inte­gro­hen duke hapur serverin për Monotype/Fonts.com (zakon­isht në SHBA). Poli­tika e privatë­sisë: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy

YouTube (Mediat Sociale)
Video nga plat­forma »YouTube” nga ofruesi i palës së tretë Google Inc., 1600 Amphithe­atre Parkway, Moun­tain View, CA 94 043, SHBA. Poli­tika e privatë­sisë:  https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/

Cilat të drejta kanë përdorue­sit?

 • Përdorue­sit kanë të drejtë të marrin infor­ma­cion në lidhje me të dhënat e ruaj­tura pa pagesë sipas kërkesës. Për të gjitha opsionet e mëposhtme, ju lutemi të kontak­toni në adresën e dhënë të kontak­tit në Impres­sum.
 • Përdorue­sit kanë të drejtë të korrigjo­jnë të dhëna të pasakta.
 • Përdorue­sit kanë të drejtë të fshijnë të dhënat e tyre person­ale, me kusht që kjo të mos përjash­to­het nga detyrimi ligjor i ruajt­jes ose një leje që na lejon të përpuno­jmë të dhënat.
 • Përdorue­sit kanë të drejtë të kërko­jnë të dhënat që janë lëshuar (e drejta për trans­fer­imin e të dhënave). Sipas kërkesës, këto të dhëna do të vihen gjithashtu në dispozi­cion të një pale të tretë.
 • Përveç kësaj, përdorue­sit kanë të drejtë të korrigjo­jnë të dhëna të pasakta, të kufi­zo­jnë përpunimin dhe të fshijnë të dhënat e tyre person­ale, aty ku është e mundur, të mbrojnë të drejtat e tyre për trasnfer­imin e të dhënave dhe, nëse supo­zo­het përpunimi i paligjshëm i të dhënave, të paraqesin një ankesë tek autoriteti kompe­tent mbikëqyrës.

Ndryshimi i poli­tikës së privatë­sisë

Poli­tika e privatë­sisë mund të ndryshohet nëse kjo do jetë e nevo­jshme për shkak të situ­atave të ndryshuara ligjore, rreg­ul­limeve të shër­bimit ose përpunimit të të dhënave.

Përdoruesve u kërko­het të kontrol­lo­jnë rreg­ull­isht këtë poli­tikë privatësie.

Data: 14 dhjetor 2022