Shko te përmbajtja kryesore
Logo Këshillueset e nënave dhe baballarëve, Kantoni i Zyrihut

Njoftim vizitor

Ne ju këshillojmë me kënaqësi në gjuhën tuaj, falas.

Na kontaktoni
Figura tregon babanë teksa provon përpjekjet e para për të ecur për dore me fëmijën e vogël.

Zhvillimi

Buzëqeshja e parë, kapja e parë e objek­teve, fjala e parë, hapi i parë. Në vitet e para të jetës, fëmija juaj mëson një sasi të pabesueshme gjërash të reja. Ne do t’ju shoqëro­jmë ju dhe fëmijën tuaj dhe do t’ju këshillo­jmë për çdo pyetje që mund të keni.

Zhvil­limi në vitin e parë

Të sapolin­durit i njohin prindërit dhe vëllezërit e motrat nga zëri i tyre. Pas vetëm gjashtë javësh, ata e njohin melod­inë e gjuhës së tyre amtare. Ata kanë shikim të mprehtë prej rreth 40 cm dhe duan të shiko­jnë fytyrat që flasin dhe komu­niko­jnë me ta. Bebet përpiqen të lësho­jnë tinguj shumë herët. Deri në fund të vitit të parë të jetës, shumica e fosh­n­jave flasin fjalët e tyre të para dhe kupto­jnë gjërat e përdit­shme. Pas afro pesë muajsh, fosh­n­jat fillo­jnë të përkulen në barkun e tyre dhe të kthehen përsëri në shpinë. Në fund të vitit të parë të jetës, ata mund të lëvizin përreth, disa zvar­riten, të tjerë rrëshqasin dhe të tjerë ecin. Brenda vitit të parë të jetës dalin edhe dhëmbët e parë të fosh­n­jës.

Mirë të dihet: Çdo fëmijë zhvil­lo­het sipas mënyrës së vet dhe me ritmin e vet.

Zhvil­limi në vitin e dytë

Në vitin e dytë, fëmijët mësojnë fjalë të reja gjith­një e më shpejt. Fëmijët mësojnë shumë duke ju kopjuar juve si prindër dhe fëmijët pak më të mëdhenj. Megjithatë, në vitin e dytë fëmijët duan gjith­një e më shumë t’i bëjnë gjërat vetë, të hanë vetë, të vendosin vetë dhe të merren me veten e tyre. Ata e kupto­jnë »po”-në dhe »jo”-në dhe duan të zbulo­jnë botën, edhe nëse prindërit e tyre thonë »jo”. Në moshën dyvjeçare, fëmijët flasin për veten e tyre në vetën e parë njëjës »Unë”. Ata testo­jnë dhe kërko­jnë kufijtë e tyre, të cilat prindërit i percep­to­jnë si sfidues.

Mirë të dihet: Çdo fëmijë zhvil­lo­het sipas mënyrës së vet dhe me ritmin e vet.

Zhvil­limi nga 3 në 6 vjeç

Deri në moshën trevjeçare, fëmijët i kanë zakon­isht të 20 dhëmbët e qumështit. Kur pastro­hen, fëmijët kanë nevojë për mbështet­jen e prindërve. Në moshën trevjeçare, fëmijët janë të gatshëm të luajnë me fëmijët e tjerë në një grup. Ata i krijo­jnë miqtë e tyre të parë në moshën katërv­jeçare. Ata zbulo­jnë se ka vajza dhe djem. Ata përje­to­jnë ndjenja të tilla si krenaria, turpi, faji dhe zilia. Ata janë veçanër­isht të aftë në zbulimin e këtyre botëve emocionale duke përdorur tregime dhe libra me figura.

Mirë të dihet: Çdo fëmijë zhvil­lo­het sipas mënyrës së vet dhe me ritmin e vet.

A keni pyetje në lidhje me zhvil­limin? Ne ju këshillo­jmë me kënaqësi në gjuhën tuaj!

Ushqy­erja me gji ishte një barrë për mua. Falë këshillave, gjërat tani shkojnë shumë më mirë.

Nesrin K. me foshnjë 6 muaj
Figura tregon portretin e sipërm të Kersin K, e cila duket e kënaqur.

Tema të tjera të këshillimit