Shko te përmbajtja kryesore
Logo Këshillueset e nënave dhe baballarëve, Kantoni i Zyrihut

Njoftim vizitor

Ne ju këshillojmë me kënaqësi në gjuhën tuaj, falas.

Na kontaktoni

Informacione ligjore

Përgjegjës për përm­ba­jt­jen e kësaj faqeje

Amt für Jugend und Berufs­ber­atung
Geschäftsstelle der Bezirke Bülach und Dielsdorf
Schaffhauserstrasse 53
8180 Bülach
ajb.buelach@ajb.zh.ch +41 43 259 95 00

Zbatimi

MIND. Agentur für Strate­gie, Design, Code und Content

Mohim përgjegjësie

Të gjitha tekstet dhe lidhjet janë kontrol­luar me kujdes dhe përditë­so­hen vazhdimisht. Ne bëjmë çdo përp­jekje për të sigu­ruar infor­ma­cion të saktë dhe të plotë në këtë faqe inter­neti, por ne nuk marrim asnjë përgjegjësi apo garanci se infor­ma­cioni i dhënë përmes kësaj faqe inter­neti është i saktë, i plotë ose i përditë­suar. Ne rezer­vo­jmë të drejtën për të ndryshuar infor­ma­cionin në këtë faqe inter­neti në çdo kohë dhe pa njoftim dhe ne nuk angazho­hemi për të rinovuar infor­ma­cionin që përmban.

Të gjitha lidhjet me ofrue­sit e jashtëm u kontrol­luan për saktësi në kohën kur u shtuan, por ne nuk jemi përgjegjës për përm­ba­jt­jen dhe disponuesh­mërinë e faqeve të inter­netit që mund të arrihen nëpër­m­jet hiper­lid­hjeve. Ofruesi i faqes së refer­uar është përgjegjës vetëm për përm­ba­jtje të paligjshme, të pasakta ose të paplota dhe në veçanti për dëmet e shkak­tu­ara nga përm­ba­jtja e faqeve të lidhura. Është e parëndë­sishme nëse dëmi është i drejt­për­drejtë, i tërthortë ose finan­ciar ose nëse ka ndonjë dëm tjetër që mund të rezul­tojë nga humbja e të dhënave, humbja e përdorimit ose arsye të tjera të çfarëdo lloji.

Për më tepër, kjo faqe është subjekt i rreg­ul­loreve të përdorimit të kantonit të Zyrihut:
www.zh.ch/internet/de/service/nav/footer/nutzungsregelungen.html