Shko te përmbajtja kryesore
Logo Këshillueset e nënave dhe baballarëve, Kantoni i Zyrihut

Njoftim vizitor

Ne ju këshillojmë me kënaqësi në gjuhën tuaj, falas.

Na kontaktoni

Rreth nesh

Çdo familje është unike dhe ka nevoja të ndryshme. Kantoni i Zyrihut forcon dhe promovon larminë e famil­jeve, me këshillim personal, kurse përkatëse dhe shër­bime mbështetëse kantonale.

Qendra për Mirëqe­nien e Fëmi­jëve dhe Rinisë (kjz) në rajonin tuaj do t’ju ndih­mojë me çështje rreth jetës së përdit­shme famil­jare. Special­istët tanë me përvojë do t’ju këshillo­jnë falas, konfi­den­cial­isht dhe person­al­isht. Me këshillue­set tona të nënave dhe babal­larëve, mund të disku­toni tema që janë të rëndë­sishme për ju pas lindjes së fëmijës suaj. Punon­jësit tanë janë profe­sion­istë kujdestarie me një fokus në përku­jdesjen e fëmi­jëve dhe trajnimit shtesë në këshillimin e nënave dhe babal­larëve.

Amt für Jugend und Berufs­ber­atung
Geschäftsstelle der Bezirke Bülach und Dielsdorf
Schaffhauserstrasse 53
8180 Bülach
ajb.buelach@ajb.zh.ch +41 43 259 95 00