Ana içeriğe geç
Logo Zürih Kantonu Anne ve Baba Danışmanları

Ziyaretçi notu

Sizin dilinizde memnuniyetle ücretsiz danışmanlık yapıyoruz

İletişime geç

Verilerin korunması

Güveniniz bizim için önem­lidir, veri güven­liğiniz de öyle. Federal Veri Koruma Yasası (DSG), Federal Veri Koruma Yönet­meliği (VDSG), Elek­tronik Haber­leşme Kanunu (FMG) ve Avrupa Birliği Temel Veri Koruma Yönet­meliği (bundan sonra DSGVO) gibi diğer veri koruma kanun­larının yasal hüküm­lerini dikkate alıy­oruz.

Esas

Bir Veri Koruma Beyanı web sitem­izin ve sunulan hizmet­lerin kullanımıyla ilişk­ili olarak kişisel veri­lerin işlen­mesinin türünü, amacını ve kapsamını açıklar. Bu Veri Koruma Beyanı kullanılan domain­ler­den ya da ciha­zlar­dan (örneği akıllı telefon ya da masaüstü bilgisa­yar) bağım­sız olarak geçer­lidir.

Kişisel verilere örnek olarak ziyaret edilen alt sayfaların analizi için ya da somut hizmetlere olan ilginin ölçüm ve kullanım veri­leri göster­ilebilir. Bir iletişim formundaki girişler gibi somut içerik veri­lerini de analiz ediy­oruz.

Güven­lik önlem­leri

Veri güven­liği en yüksek öneme sahip­tir. Buna göre orga­ni­za­sy­onel, sözleşm­eye bağlı ve teknik güven­lik önlem­leri alıy­oruz. Böylece veri­lerin kaybol­maya, yetk­i­siz erişime ve manipülasy­ona karşı en iyi şekilde korun­ması sağlanır.

Somut olarak aşağı­daki güven­lik önlem­leri alın­mak­tadır:

 • web tarayıcısı ve web sunucusu arasın­daki tüm veri aktarım işlemi şifre­lenir (SSL).
 • web sitesi düzenli olarak güncel­lenir ve güven­lik güncellemeleri yüklen­mek­te­dir.

Veriler daha fazla işlen­mek için üçüncü kişilere aktarılır mı?

Veri­lerin üçüncü kişilere aktarımı yalnızca yasal yönet­melik­ler çerçevesinde (DSVGO 6. madde 1. bölüm) ve yalnızca açık izinle gerçek­leşir.

Belirli hizmetler için uzman­laşmış şirketlerle birlikte çalışıy­oruz (örneğin E-Posta bildirim­lerinin gönder­ilmesi ya da form­lar­daki spam­lara karşı koruma için). Bunun için bu hizmet­leri işlete­bilmek amacıyla bizim tarafımız­dan kişisel veriler aktarıl­mak­tadır. Burada, kişisel veri­lerin ilgili yasal düzen­lemelere uygun olarak korun­masını sağla­mak için uygun yasal önlem­lerin yanı sıra ilgili teknik ve orga­ni­za­sy­onel önlem­leri alıy­oruz.

Sözleşm­eye bağlı hizmet­lerin sunul­ması için hangi veriler kaydedilir?

Bizimle iletişime geçm­eniz halinde (iletişim formuyla ya da E-Postayla) kişisel veriler iletişim talebinin işlen­mesi ve somut bir hizmetle/siparişle ilgili olarak ele alın­ması için işlenecek­tir.

Form­larda hangi veriler işlenir?

Web sitesin­deki bir forma kişisel veriler girildiği ve gönder­ildiği anda girilen veriler, IP adresi ve web tarayıcısının bilgi­leri web sitesinin veri tabanına kaydedilir.

Spam Koru­ması
Güvenlik neden­leriyle ve web sitesini spam girişler­den korumak için verilen veriler «CleanTalk Bulut Servisi’ne» gönder­ilir, bir CleanTalk Inc. hizme­tidir, 711 S Carson Street, Suite 4, Carson City, NV, 89 701, USA, https://cleantalk.org/. Veriler tekrar tamamen silin­meden önce 7 gün boyunca CleanTalk tarafın­dan saklanır. CleanTalk, CleanTalk hizme­tini kullanan tüm web siteleri için spam koru­masını iyileştirmek amacıyla IP adresini ve E-Posta adresini kullan­abilir. CleanTalk veri koru­ması hakkında daha fazla bilgi: https://cleantalk.org/publicoffer#privacy.

Hangi teknik erişim veri­leri ve günlük dosyaları toplanır?

Web sunucusuna yapılan her erişimle ilgili veri­leri meşru menfaat­ler­imiz temelinde topluy­oruz. Erişim veri­lerinin arasında şunlar bulunur:

 • Çağırılan domainin adı
 • Çağrının tarihi ve saati
 • Protokol tipi, sürümü, iste­nilen eylem, durum kodları ya da trans­fer edilen veri­lerin bilgi­leri gibi protokol bilgi­leri (örn. bir sorunun ya da cevabın büyük­lüğü)
 • Hata mesajları
 • Tarayıcı yazılımının dili ve sürümü
 • İşletim sistem­ine dair bilgiler
 • Yönlendiren URL (daha önce ziyaret edilen sayfa)
 • IP adresi
 • Talepte bulunan sağlayıcı

Günlük dosyaları bilgi­leri teknik neden­ler­den dolayı web sitem­izi erişi­minize sunmak için gerek­lidir. Hosting sağlayıcı, bu veri­leri teknik ve orga­ni­za­sy­onel önlem­lerle izinsiz erişim­ler­den korur ve üçüncü kişilere iletmez. Kişisel veriler işlendiği sürece, bu, web sitesi ziyaretçi­sine mümkün olan en iyi kullanıcı deney­i­mini sunma ve sunucu altyapısının güven­liğini ve stabilitesini garanti etme ilgisi nedeniyle yapılır.

Delil amacıyla daha fazla saklan­ması gereken veriler, ilgili olay son olarak açık­lığa kavuş­tu­ru­lana kadar siline­mez.

Çere­zler nasıl kullanılır?

Çere­zler nedir?
Çerezler bizim web sunucu­muz ya da üçüncü kişi­lerin web sunucu­ların­dan kullanıcının web tarayıcısına aktarılan ve orada daha sonra geri alınmak üzere kaydedilen bilgilerdir. Çere­zler, küçük dosyalar ya da diğer bilgi depo­lama türleri olabilir. Kullanıcılar, bu veri koruma beyanı çerçevesinde takma isimle erişim ölçümü bağlamında çerez kullanımı hakkında bilgilendirilir.

Çerez ayarlarını uyarlama
Çoğu tarayıcı çere­z­leri otomatik olarak kabul eder. Belirli ya da tüm çere­z­leri devre dışı bırak­mak için tarayıcınız­daki çerez ayarlarını uyarlaya­bilirsiniz. Ancak lütfen bunun fonksiyon sınır­la­masına yol açabile­ceğini dikkate alın. Çere­z­lerin farklı tarayıcılarda nasıl kontrol edile­ceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağı­daki bağlan­tıları kullanın: Mozilla FirefoxGoogle ChromeInter­net ExplorerSafari.

Erişim ölçümü ve reklam amaçlı kullanılan çere­z­lerin kullanımına Ağ Reklam İnisiya­ti­f­i’nin devre dışı bırakma sayfası (http://optout.networkadvertising.org/) ve ek olarak ABD Web sitesi (http://www.aboutads.info/choices) ya da Avrupa Web sitesi (http://www.youronlinechoices.com/ch-de/praferenzmanagement) üzerinden itiraz edilebilir.

Web sitelerinde hangi aktiviteler analiz edilir?

Bu web sitesi, bu web sitesinin ziyaretçi erişim­lerinin ista­tis­tik­sel değer­lendirmesi için kendi kendini barındıran bir açık kaynaklı yazılım olan Matomo kullan­mak­tadır.

Matomo, bu web sitesinin sağlayıcısının web sitesinin kullanımını değer­lendi­re­bilmesi ve sayfaların bulun­ma­ması gibi sorun­lara tepki vere­bilmesi veya web sitesinin kalitesini artır­mak amacıyla içeriği opti­mize edebilmesi için bu web sitesinin kullanımına ilişkin bilgi­leri toplar ve saklar.

Toplanan bilgiler, bu web sitesinin bulun­duğu sunucuya gönder­ilir ve orada saklanır. Bu bilgiler­den aynı amaçla takma isimli kullanım profil­leri oluş­tu­ru­la­bilir ve değer­lendirilebilir. Biz IP anon­im­leştirme etkin­leştir­ilmiş Matomo kullanıy­oruz. Bu, bir IP adresinin son 2 baytının çıkarıldığı anlamına gelir. Bu yüzden belirli bir kişi için sonuç çıkar­mak mümkün değildir.

Bilgi­lerin toplan­ması için çere­zler kullanılır. Uygun tarayıcı ayarıyla çere­z­lerin kaydedilmesini engelleye­bilirsiniz (bkz. nokta 6).

Hangi üçüncü kişi hizmet­leri ve içerik­leri entegre edildi?

Web sitesinde üçüncü kişi sağlayıcıların çeşitli içerik veya servis hizmet­lerini kullanıy­oruz. Bunlar sayesinde örneğin vide­o­lar ya da yazı karak­ter­leri entegre edilir (bundan sonra «İçerikler» olarak anıla­cak­tır). Bu hizmet­lerin sorun­suz çalışa­bilmesi için kullanıcının IP adresi alın­malı ve üçüncü kişi sağlayıcılara iletilme­lidir. Bu da tarayıcı­daki içeriği kullanıcıya geri iletir. Üçüncü kişi sağlayıcı ista­tis­tik­sel ya da pazarlama amaçları için piksel etiket­lerini kullan­abilir. Bu piksel etiket­leri sayesinde bu web sitesinin sayfaların­daki ziyaretçi trafiği gibi bilgiler değer­lendirilebilir. Ayrıca takma isim bilgi­leri kullanıcının cihazın­daki çere­zlerde saklan­abilir ve diğer şeylerin yanı sıra tarayıcı ve işletim sistemi hakkında teknik bilgiler, yönlendiren web siteleri, ziyaret zamanı ve çevrim içi tekli­fimizin kullanımıyla ilgili diğer bilgi­leri içere­bilir ve diğer kaynaklar­dan gelen bu tür bilgilerle bağlan­tılı olabilir.

Aşağıda web sitesinde kullanılan üçüncü kişi sağlayıcı listesini bula­bilirsiniz. Ayrıca, her durumda hangi içerik­lerin etkilendiği ve veri koruma beyan­larının ve veri işle­m­eye ilişkin diğer bilgi­lerin nerede görün­tülenebile­ceği ve ilgili itiraz seçenek­ler­ine (Opt-Out) erişilebile­ceği belir­tilir:

Fonts.com (Yazı Karak­ter­leri)
Monotype Imaging Hold­ings Inc, 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Mass­a­chu­setts 01801 USA,https://www.fonts.com(«Fonts.com») sağlayıcısının Fonts.com adresin­den alınan harici yazı tipleri. Fonts.com yazı karak­ter­leri, Monotype/Fonts.com’da (genel­likle ABD’de) bir sunucu çağrısı ile entegre edilir. Veri Koruma Beyanı: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy

YouTube (Sosyal medya)
Google Inc., 1600 Amphithe­atre Parkway, Moun­tain View, CA 94 043, USA üçüncü kişi sağlayıcısının «Youtube» plat­for­mundaki vide­o­lar. Veri Koruma Beyanı: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/

Kullanıcı hangi haklara sahip­tir?

 • Kullanıcılar, talep üzerine saklanan veriler hakkında ücret­siz olarak bilgi alma hakkına sahip­tir. Aşağı­daki olasılık­ların tümü için lütfen künyede verilen iletişim adresini kullanın.
 • Kullanıcılar doğru olmayan veri­leri düzelt­tirme hakkına sahip­tir.
 • Kullanıcılar, sakla­maya dair yasal bir zorun­lu­luk veya veri­leri işle­mem­ize izin veren bir izin olma­ması şartıyla, kişisel veri­lerini sildirme hakkına sahip­tir.
 • Kullanıcılar, yayın­lanan veri­lerin tekrar iade edilmesini talep etme hakkına sahip­tir (veri taşın­abilir­liği hakkı). Talep üzerine bu veriler üçüncü kişilere de sunula­cak­tır.
 • Ek olarak, kullanıcıların yanlış veri­leri düzeltme, işle­meyi kısıt­lama ve kişisel veri­lerini silme, uygun olduğu sürece veri taşın­abilir­liği haklarını geçerli kılma ve yasa dışı veri işleme şüphesi olması halinde, yetkili denet­leyi­ciye şikayette bulunma hakları vardır.

Veri Koruma Beyanı’nın Değiştir­ilmesi

Veri Koruma Beyanı, yasal durum­daki değişik­lik­ler, hizmet veya veri işleme uyarla­maları nedeniyle gerekli olduğunda uyarlan­abilir.

Kullanıcılar­dan bu gizlilik poli­tikasını düzenli olarak okumaları istenir.

Tarih: 14 Aralık 2022